Địa chỉ: Thôn An Hòa- Xã Đoan Bái
Điện thoại: 3.670.501